കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സിമെറ്റ് കോളേജില്‍ വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | SIMET College Kerala Recruitment 2022 |Jobs in Malayalam | Job search India Malayalam

 കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സിമെറ്റ് കോളേജില്‍ വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | SIMET College Kerala Recruitment 2022 |Jobs in   Malayalam | Job search India Malayalam

 

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സിമെറ്റ് കോളേജില്‍ വിവിധ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | SIMET College Kerala Recruitment 2022 |Jobs in   Malayalam | Job search India Malayalam

 

SIMET College Kerala Recruitment 2022: State Institute of Medical Education and Technology(SIMET)ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം.

 

SIMET College Kerala Recruitment 2022

SIMET College Kerala ഇപ്പോള്‍ Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helperതസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 

വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലായി വിവിധ0 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. Kerala ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

 

 

കമ്പനി/ഓർഗനൈസഷൻ:  State Institute of Medical Education and Technology(SIMET)

 

ഗവണ്മെന്റ്/ കോൺട്രാക്ട്/പ്രൈവറ്റ : Kerala Govt

 

സ്ഥിര നിയമനം/ താൽക്കാലികം : സ്ഥിര നിയമനം/താൽക്കാലികം 

 

തസ്തികയുടെ പേര് : Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helper

 

ആകെ ഒഴിവുകൾ: വിവിധ0

 

ജോലി സ്ഥലംKerala

 

ശമ്പളം : As per rule

 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട  വിധം : Offline

 

Starting Date: 01.09.2022

 

Last date: 12.09.2022

 

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: https://simet.in/

 

 

SIMET College Kerala Recruitment 2022 Details

 

SIMET College Kerala ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 തസ്തികയുടെ പേര്         

ആകെ ഒഴിവുകൾ    

ശമ്പളം

 

Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helper

വിവിധ0

As per rule

 

 

SIMET College Kerala Recruitment 2022 Age Limit

 

SIMET College Kerala ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

.

തസ്തികയുടെ പേര്

 പ്രായ പരിധി

 

Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helper

age

 

 

SIMET College Kerala Recruitment 2022 Educational Qualification

 

SIMET College Kerala പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

 

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

തസ്തികയുടെ പേര്
 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
 

പ്രവർത്തന പരിചയം

Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helper

ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ( അനാട്ടമി)    പാർട്ട് ടൈം എം എസ് സി , ( അനാട്ടമി ) ഗസ്റ്റ് ലക്ചററായുള മൂന്ന് വർഷത്തെ   അദ്ധ്യാപനം അഭികാമ്യം

2 ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ( ഫിസിയോളജി ) പാർട്ട് ടൈം എം എസ് സി , ( ഫിസിയോളജി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറായുളള മൂന്ന് വർഷത്തെ   അദ്ധ്യാപനം അഭികാമ്യം

3 എൽ ഡി ക്ളാർക്ക് സീനിയർ ഡിഗ്രിയും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും . ക്ളാർക്കായി സർക്കാർ   സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക . വയസ്സ് 60 ന് താഴെ

4 ഡ്രൈവർ എസ് എസ് എൽ സി 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം ( 5 വർഷം ഹെവി ലൈസൻസ്   പ്രായം 18 നും 40 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന്വർഷവും എസ് സി / എസ്.റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും

5 ഹൗസ് കീപ്പർ പ്ലസ്ടു കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം   പ്രായം 35 നും 50 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി / എസ് റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ) വനിതകൾ മാത്രം )

6 കുക്ക് എട്ടാം സ്റ്റാന്റേർഡ് പാസ്സ് മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം പ്രായം 25 നും 50   മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് റ്റിയ്ക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ്   ഉണ്ടായി രിക്കും വനിതകൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി

7 ഹെൽപ്പർ എസ് . എസ് എൽ സി മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം   പ്രായം 18 നും 45 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ) വനിതകൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി 

 

ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ( അനാട്ടമി)    പാർട്ട് ടൈം എം എസ് സി , ( അനാട്ടമി ) ഗസ്റ്റ് ലക്ചററായുള മൂന്ന് വർഷത്തെ   അദ്ധ്യാപനം അഭികാമ്യം

2 ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ ( ഫിസിയോളജി ) പാർട്ട് ടൈം എം എസ് സി , ( ഫിസിയോളജി ഗസ്റ്റ് ലക്ചറായുളള മൂന്ന് വർഷത്തെ   അദ്ധ്യാപനം അഭികാമ്യം

3 എൽ ഡി ക്ളാർക്ക് സീനിയർ ഡിഗ്രിയും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും . ക്ളാർക്കായി സർക്കാർ   സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക . വയസ്സ് 60 ന് താഴെ

4 ഡ്രൈവർ എസ് എസ് എൽ സി 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം ( 5 വർഷം ഹെവി ലൈസൻസ്   പ്രായം 18 നും 40 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന്വർഷവും എസ് സി / എസ്.റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും

5 ഹൗസ് കീപ്പർ പ്ലസ്ടു കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം   പ്രായം 35 നും 50 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി / എസ് റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ) വനിതകൾ മാത്രം )

6 കുക്ക് എട്ടാം സ്റ്റാന്റേർഡ് പാസ്സ് മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം പ്രായം 25 നും 50   മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് റ്റിയ്ക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ്   ഉണ്ടായി രിക്കും വനിതകൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി

7 ഹെൽപ്പർ എസ് . എസ് എൽ സി മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം   പ്രായം 18 നും 45 മദ്ധ്യേ ( ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് റ്റിയ്ക്ക്   അഞ്ചുവർഷത്തെ ഇളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ) വനിതകൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി

 

 

How To Apply For Latest SIMET College Kerala Recruitment 2022

 

State Institute of Medical Education and Technology(SIMET) വിവിധ Guest Lecturer, LD Clerk, Driver,House Keeper, Cook and Helper ഒഴിവുകളിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

 

 

 യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

 

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 12.09.2022

 

 അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമര്‍പ്പിക്കാംഎന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

 

ഒരു  ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റ്  Share ചെയ്യുക

 

 

 


 

 

 

 

Official Notification
Click HERE
Apply Online
Apply HERE
Official Website
Check Here
Gulf Job News
Apply Here
For Latest Jobs in English
Check Here
തൊഴില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Click Here
Join Telegram channel
Join Here

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.