സ്പൈസസ് ബോർഡിൽ അവസരങ്ങൾ|Spice Board Job Vacancy 2023


സ്പൈസസ് ബോർഡിൽ അവസരങ്ങൾ|Spice Board Job Vacancy 2023

Spice Board Job Vacancy 2023

സ്പൈസസ് ബോർഡിൽ അവസരങ്ങൾസ്പൈസസ് ബോർഡിൽ അവസരങ്ങൾ ശമ്പളം : 30,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും


കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്പൈസസ് ബോർഡ്, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.

Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

ട്രെയിനി


ഡിവിഷൻ: അഗ്രോണമി ആൻഡ് സോയിൽ

സയൻസ്

ഒഴിവ്: 2 ( SC/ ST)

യോഗ്യത: M Sc അഗ്രോണമി/സോയിൽ സയൻസ്/ ബയോകെമിസ്ട്രി/കെമിസ്ട്രി അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

സ്റ്റൈപ്പൻഡ്: 21,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 22


ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്


ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ്ട/ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്/ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഡിപ്ലോമ/ ഹോർട്ടികൾച്ചറിൽ

ഡിപ്ലോമ

അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം, പരിചയം ശമ്പളം: 12,000 രൂപ

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 24


ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ്


ഒഴിവ്: കെമിസ്ട്രി :1, മൈക്രോബയോളജി: 1 അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പരിചയം: 2 വർഷം

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 28പ്രോജെക്ട് ഫെല്ലോഒഴിവ്: 3

യോഗ്യത: M Sc (സുവോളജി/ബയോടെക്നോളജി/ ബയോകെമിസ്ട്രി)

അഭികാമ്യം: പരിചയം പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 21,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 28പ്രോജെക്ട് ഫെല്ലോഒഴിവ്: 3

യോഗ്യത: M Sc (സുവോളജി/ബയോടെക്നോളജി/

ബയോകെമിസ്ട്രി) അഭികാമ്യം: പരിചയം

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ് ശമ്പളം: 21,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ഫെബ്രുവരി 28


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

kerala job in Kerala,kerala job portal,kerala jobs online,online jobs in kerala,work from home jobs in kerala,kerala state job portal,kerala jobs portal,online jobs at kerala,online jobs kerala,urgent job vacancies in ernakulam, state job portal,urgent job vacancies in kerala, online jobs for students in kerala,private job vacancies in kerala,urgent jobs in kerala, job vacancies in kerala for freshers 2021,state job portal kerala,kerala state job portal login, best jobs in kerala,jobs in malayalam


Download & Install Job Search India App for daily Job Updates

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.